شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تو کافى شاپ دختره دستشو گذاشته بود رو دست پسره و آروم لبخند ميزدند... منم اين يکى دستمو گذاشتم رو اون يکى دستم اما اصلأ خنده نداشت ملت به چه چيزايى ميخندنا!!!!!!
ساعت دماسنج
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top