شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ پيري ميگفت :اگه مي خواهي جوان بماني ،درد دلت را به کسي بگو که دوستش داري و دوستت دارد . . .گفتم: پس چرا تو پير شدي ؟؟؟خنديد و گفت :دوستش داشتم و دوستم نداشت …!!!
هههه عمو به من چ خودش اومد=)
mp3 player شوکر
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top