شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خانوما مث موتور گازين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقط سرو صدا دارن.
نع...
البته نه همه بلکه بعضيا يک دنده کم ظرفيت
تسبیح دیجیتال
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top