شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کنترل تلوزيون ما به درجه اي از عرفان رسيده که اگه باتري هاشو هم دربياري ولي چند بار بزني پشتش بازم کار ميکنه !
سبحان.
*دلِ خوش*
تسبیح دیجیتال
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top